CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Over CCRA

Centre for Children’s Rights Amsterdam

De rechten van kinderen zijn in de afgelopen jaren zowel wereldwijd als in onze samenleving in toenemende mate in de belangstelling komen te staan. Zo werd op 20 november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen (IVRK). Het verdrag trad voor Nederland in werking op 8 maart 1995. Uit het door het CCRA over de periode van 1 januari 2002-tot 1 september 2011 verrichtte onderzoek werd inmiddels duidelijk dat het IVRK in de loop van deze periode aanzienlijk aan betekenis heeft gewonnen. Het vervolgonderzoek van 1 september 2011- 1 september 2014 heeft deze ontwikkeling verder bevestigd. Rechter en advocaat blijken steeds vaker een beroep op het verdrag te hebben gedaan en te doen.

Het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) vormt een belangrijk kader voor het centrum, waarbinnen bij de verschillende activiteiten hedendaagse maatschappelijke kwesties zullen worden besproken. Aan het onderwerp ‘kinderrechten’ zou echter geen recht worden gedaan als debatten uitsluitend vanuit juridisch oogpunt worden gevoerd. Kennis vanuit de praktijk en andere (wetenschappelijke) disciplines, zoals bijvoorbeeld de pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, sociologie en geneeskunde is van cruciaal belang om juridische normen in te vullen. Het CCRA heeft zich dan ook ten doel gesteld de uitwisseling van kennis tussen verschillende disciplines en de wisselwerking met de praktijk te bevorderen.

Het CCRA stelt zich tot doel:

  • Onderzoek: het verwerven van kennis en inzicht in de rechten van het kind – zoals deze onder meer zijn vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
  • Onderwijs: het overdragen van de bevindingen aan professionals en studenten die op verschillende terreinen en binnen verschillende disciplines zich op uiteenlopende wijzen bezighouden met rechten en belangen van kinderen.
  • Interdisciplinair kenniscentrum: fungeren als platform waar personen, uiteenlopende instanties en wetenschappelijke disciplines die zich bezig houden met de positie van het kind, expertise kunnen uitwisselen en activiteiten op elkaar kunnen afstemmen. De wisselwerking tussen theorie en praktijk is hierbij een centraal punt.

Na de oprichting van het CCRA in 2008 onder de aegis van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA)  is de status van het CCRA met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd in die van een autonome stichting, wel met een sterke verbinding met de UvA, als ook met de rechterlijke macht en de advocatuur. Daarvan getuigen de leden van het stichtingsbestuur. De activiteiten van het centrum zijn daarbij evenwel ongewijzigd gebleven, evenals de drieledige doelstelling.