CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Voorjaarsseminar 6 juni 2024

Voorjaarsseminar ‘Kinderrechten tussen vreemdelingen- en familierecht’

Donderdagmiddag 6 juni 2024

Sprekers: Mw. mr. C. C. W. (Cassandra) Lange, staatsraad, Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak
‘De rol van de rechter bij de invulling van de rechten van het kind’
 
Mw. mr. M. L. (Lou) van Leer, advocaat, Van der Woude De Graaf Advocaten Amsterdam
‘Het belang van het kind’: maar wat is dat dan?’
 
Dhr. prof. mr. dr. A. T. (Bert) Marseille, hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder de empirische bestudering van het bestuursrecht, Universiteit Groningen
‘De bestuursrechter(proces)rechtelijke context’
 
Dhr. mr. R. H. G. (Rein) Odink, rechter, Rechtbank Amsterdam
‘De participatie van minderjarigen in vreemdelingenrechtelijke procedures bij de rechtbank: onontgonnen terrein?

Het CCRA voorjaarsseminar 2024 zal in het teken staan van de minderjarige in het vreemdelingenrecht. Waar het familierecht zich de afgelopen jaren steeds verder heeft ontwikkeld, is uit het onderzoek van het CCRA naar de doorwerking van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak gebleken dat kinderrechten in de benadering van minderjarige asielzoekers minder centraal staan. Dit uit zich onder meer in procedurele verschillen. Anders dan in het familierecht, krijgt een minderjarige asielzoeker minder de gelegenheid om zijn of haar standpunt naar voren te brengen, mogelijk met ondersteuning van een advocaat of andere vertrouwenspersoon. Het blijft hierdoor voor het kind vaak onduidelijk in hoeverre hij of zij heeft kunnen bijdragen aan de besluitvorming door de rechter.

Tijdens het seminar zal vanuit verschillende invalshoeken worden ingegaan op de vraag hoe het IVRK en het EU Handvest voor de Grondrechten kunnen bijdragen aan een verbetering van de rechtsbescherming van minderjarige asielzoekers. Daarbij zal in het bijzonder worden gekeken naar verschillen met en voorbeelden uit het familierecht. Sprekers vanuit onder meer de wetenschap, de rechterlijke macht en de advocatuur zullen vanuit hun diverse expertises ingaan op het belang van het onderwerp en hun inzichten en ervaringen delen.

Datum en locatie
Het CCRA-voorjaarsseminar van dit jaar zal plaatsvinden op donderdag 6 juni 2024 van 13.00 -17.00 uur in de Eggertzaal van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, met aansluitend een borrel. 

Doelgroep
Advocaten, rechters, medewerkers van organisaties als de Raad, instellingen van jeugdzorg/jeugdhulpverlening, Kinderombudsman en DCI, promovendi, studenten en andere belangstellenden.

PO                             
In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (4 PO Juridisch).

Kosten
€ 95,- voor juristen en andere geïnteresseerden
€ 30,- voor Aio’s en studenten

Aanmelding
U kunt zich hier aanmelden.