CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Seminar CCRA 3 juni 2022

 ‘Kinderrechten en digitale technologie’
 
Vrijdagmiddag 3 juni 2022 in de Eggertzaal van de Nieuwe Kerk in A’dam


 Sprekers:
– mw. mr. Esther Lam (Jurist en mede-eigenaar &jeugd)
– mw. Saskia Grotenhuis (Directeur Stichting Jongerenrechtbanken NL)
– dhr. drs. Jaap van der Spek (Strategisch adviseur Stichting Halt)
– mw. prof. mr. dr. Simone van der Hof (Hoogleraar Recht en Digitale Technologie aan de Universiteit Leiden)

Dagvoorzitter: mw. mr. dr. Coby de Graaf (directeur CCRA)
Moderator: mw. mr. Anne Martien van der Does (plaatsvervangend ombudsman metropool Amsterdam en kinderombudsman Amsterdam en Zaanstad)

Dit jaar wijdt het CCRA het jaarlijkse seminar aan het onderwerp ‘Kinderrechten en digitale technologie’. Gelukkig kan het CCRA u weer ‘life’ verwelkomen in de mooie Eggertzaal aan de Dam in Amsterdam en dat met een onderwerp dat in termen van kinderrechten veel vragen en dilemma’s oproept. Directe aanleiding om dit thema dit jaar te kiezen was het uitbrengen van General Comment 25 over dit onderwerp: ‘Kinderrechten in relatie tot digitale technologie’.    
 
Meer dan bij welk thema wordt hier de spanning zichtbaar tussen het recht op autonomie van de minderjarige om toegang te hebben tot het digitale universum en het recht op bescherming tegen de digitale uitwassen daarvan. Verschillende rechten uit het IVRK komen hierbij aan bod. Het gaat hier zowel om bijvoorbeeld het recht op sport en ontspanning in een omgeving, die vrij is van commercie (art. 31 IVRK) als om het recht op bescherming tegen economische exploitatie (art. 32 IVRK) en het recht op gegevensbescherming (art.16 IVRK). 
 
Denkend in termen van de driehoek overheid, ouders en kind lijkt hier in de eerste plaats een taak voor de overheid te liggen, maar op dit gevoelige terrein lijkt dit ook zeker voor de ouders te gelden. Hier kan echter – als het om bescherming van het recht op privacy gaat – wel de vraag worden gesteld in hoeverre de ouders zelf op de hoogte zijn van de privacy-regels op dit terrein. Hoe is het gesteld met hun ‘digitale housekeeping’? Zijn zij zich bewust van de hoeveelheid aan informatie die er via allerlei digitale kanalen over hun kinderen wordt verzameld? En wat te denken van ouders die hun minderjarige kinderen op sociale media inzetten als zogenoemde ‘influencers’, waarbij ook een commercieel belang speelt? Daar lijken de ouders wel rechtstreeks aangesproken te kunnen en moeten worden op hun ouderlijke verantwoordelijkheid.
 
Maar met name ligt er een verantwoordelijkheid van de aanbieders van de digitale diensten, de grote tech-bedrijven zelf die via hun diensten persoonsgegevens verzamelen. De informatie die deze bedrijven over kinderen bij aankoop van bepaalde diensten verkrijgen, wordt vaak ook elders ingezet, waarbij commerciële belangen op de eerste plaats komen. Moet op het verzamelen en bewaren van persoonlijke informatie, die deze bedrijven zo over kinderen verkrijgen, daarom niet een wettelijk verbod komen?
 
En hoe staat het kind er zelf in en wat weten we daarvan? Kijken wij als volwassenen die niet zijn opgegroeid met een digitale wereld hier misschien niet teveel door onze eigen bril?  
 
Omdat het hier een onderwerp betreft dat volop in beweging is en de praktijk van het internet en sociale media hier zoveel verschillende kanten laat zien is ervoor gekozen om ruim aandacht te schenken aan het gebruik van internet in zijn verschillende uitingsvormen.

In een inleiding zullen de contouren worden geschetst van het recht op privacy van jeugdigen (mr. E. Lam).

Om zicht te krijgen op de problematiek inherent aan dit thema zal vervolgens door sprekers respectievelijk vanuit de Jongerenrechtbank (mw. Grotenhuis) en vanuit Bureau Halt (drs. J. van der Spek) worden belicht op welke wijze het thema van kinderrechten en digitale technologie op hun beider werkterreinen een rol speelt. Daarbij zal vanzelfsprekend met name aandacht worden besteed aan de juridische implicaties van het gebruik/misbruik van sociale media. Vanuit het concept van de Jongerenrechtbank zal dat gedaan worden vanuit het perspectief van de jongere, vanuit Halt in de eerste plaats vanuit de politionele invalshoek.

Prof. mr. dr. S. van der Hof, die in het Tijdschrift voor Jeugdrecht (TvJ 2021/4) een commentaar schreef op General Comment 25 zal het seminar afsluiten.

Aanmelding
U kunt zich hier aanmelden.