CCRA

Centre for Children's Rights Amsterdam

Nieuwe koers CCRA lezingencyclus

Het CCRA zet aankomend jaar een nieuwe koers in. Dat heeft met name gevolgen voor de onderwijspoot van het CCRA. Dit betekent dat de lezingencyclus, die sinds de oprichting van het CCRA (2008) standaard tot het programma behoorde, tot het verleden behoort. Deze werd daarmee afgelopen najaar 2018 voor het laastst aangeboden.

Deze cyclus besloeg het afgelopen najaar 12 avonden over uiteenlopende onderwerpen, waarbij steeds het IVRK centraal stond. Te denken valt daarbij aan de klassieke onderwerpen, zoals het kinderstrafrecht en het kinderbeschermingsrecht, maar ook onder meer aan de rechten van het kind in het vreemdelingenrecht en het onderwijs. Ook het interdisciplinaire karakter van de lezingencyclus kreeg de nodige aandacht, bijvoorbeeld in een lezing over het luisteren naar en praten met kinderen. De samenwerking met de RINO, niet alleen op dit punt, maar over de hele linie was daarbij leidend.

Na deze cyclus van tien jaar is het CCRA toe aan een nieuwe impuls. De pioniersrol van het CCRA vraagt hier om nieuwe vormen. Het ‘oude’ concept van overdracht door middel van het geven van onderwijs in de vorm van een lezing/cursus heeft inmiddels navolging gevonden in een veelheid aan aanbod van cursussen e.d. op het rechtsgebied van het kinderrecht. De pioniersrol van het CCRA op dat vlak is daarmee uitgespeeld.

Dit vormde de directe aanleiding om deze vorm van onderwijsaanbod achter ons te laten en naar nieuwe wegen te zoeken. Deze nieuwe weg ziet het CCRA in een nauwere aansluiting bij de platformfunctie van het centrum in zijn meest elementaire vorm. Gedacht wordt hierbij aan het samenbrengen van geinteresseerden in kleinere kring, zoals in een expertmeeting of bij een ronde tafel. Deze vorm sluit ook goed aan bij de derde poot van het CCRA, het doen van onderzoek.

Voor het najaar staat een expertmeeting op stapel over de uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321) over de beperkte mogelijkheden van de GI tot het vaststellen van een contactregeling in de vorm van een aanwijzing in het kader van een ondertoezichtstelling en in januari/februari 2020 ‘een ronde tafel’ over het doen van uitspraken in kindvriendelijke taal. Het jaarlijkse seminar eind mei/begin juni 2020 blijft in de gebruikelijke vorm gehandhaafd. Dit keer wordt hierbij gedacht aan de rol van de advocaat in jeugdzaken.